Szolgálat

A szolgálat ellátja a Gyvt 39. § szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § szerinti feladatait.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat - összhangban a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

 

Tevékenysége körében:

 • folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét

 • meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést

 • segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását

 • felkérésre környezettanulmányt készít

 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

 

 • szociális segítőmunka – családgondozás, egyéni esetkezelés,

 • információnyújtás, tájékoztatás az igényelhető szociális ellátásokról,

 • szociális ügyintézés,

 • kríziskezelés,

 • szociális-, életvezetési-, mentálhigiénés tanácsadás,

 • természetbeni, pénzbeli ellátásokhoz történő hozzáférésben segítés,

 • szabadidős programok szervezése és nyújtása, ifjúsági- és gyermek programok szervezése és nyújtása

 • lakossági adományok gyűjtése és osztása (ruha, bútor, játék, közeli lejáratú és tartós élelmiszer)

 

 

Adósságkezelés

 

A helyi adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a háztartást vagy személyt, akinek:

 

 • az adóssága adósságtípusonként meghaladja a harmincezer forintot, és akinek az önkormányzati rendeletben meghatározott adósság(ok) esetében fennálló tartozása legalább 1 adósságtípus esetében hat havi,

 • a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá

 • akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ( 28.500 Ft) 150%-át, egyedül élő esetén 200 %-át és vagyona sem neki, sem a vele egy háztartásban élőknek nincs

 • aki vállalja az adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, együttműködést

 • nem vonható be a szolgáltatásba az a díjtartozás, amellyel kapcsolatban bírósági peres eljárás van folyamatban, illetve  fizetési meghagyás/végrehajtás került kibocsátásra

 • adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet a szolgáltatóval szerződésben álló személy nyújthat be, ha az általa lakott háztartásban életvitelszerűen él (személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint)

 • az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék tizenkét havi elmaradásnak minősül

 • adósságnak minősül - közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhőszolgáltatás, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, közösköltség-tartozás több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás, a lakbérhátralék

 • a helyi adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.

 • külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

 

A támogatás csak azon adósságtípus rendezésére állapítható meg, melyre a szolgáltató az Önkormányzattal megállapodást kötött. A helyi adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg:

 • első alkalommal az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb kettőszázötvenezer forint,

 • második alkalommal az adósságkezelés körébe bevont adósság 50%-át, és összege legfeljebb százhatvanezer forint,

 • harmadik alkalommal az adósságkezelés körébe bevont adósság 25%-át, és összege legfeljebb nyolcvanezer forint.

 

A helyi adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb tizenkettő hónap. A helyi adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, valamint elektronikus úton letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról. Központunk teljeskörű tanácsadásban, az igénylési ügyintézésében nyújt segítséget, valamint a támogatás megállapítását követően a támogatásban részesülő ügyfélnek együttműködési kötelezettsége van a fennálló 12 hónap alatt Központunkkal.

 

 

A tanácsadást végzik:

Kubik Ilona - Északi Telephely Nyíregyháza, Tas u. 2. Telefon: E-mail: kubik.ilona@nycsgyk.hu

Simai Tünde - Huszár telepi Telephely Nyíregyháza, Huszár tér 5. Telefon: E-mail: simai.tunde@nycsk.hu

 

Álláskeresési tanácsadás

 

Ez a tanácsadási forma az álláskeresési folyamat lépéseinek megtervezéséhez, a hatékony álláskeresési technikák (önéletrajzírás, munkaerő-piaci marketing, felkészülés az állásinterjúra stb.) megismeréséhez, elsajátításához, az intenzív álláskereséshez nyújt gyakorlati segítséget.

A szolgáltatás célja az álláskeresésben eredményesen hasznosítható technikák (nyílt, rejtett munkaerő piacon történő eligazodás, a meg nem hirdetett állások feltárása, kapcsolati tőke felmérése, használata, önéletrajzírás, telefonálás munkaadónak, felkészülés a személyes találkozókra, állásinterjúra, stb.) megismerése, elsajátítása, gyakorlása, valamint aktív és eredményes alkalmazása. A szolgáltatással segítjük az ügyfelet, jelen esetben az álláskeresőt a felmért tudása, készsége, valamint a munkaerő-piaci ismerete alapján reális célállás meghatározásában, valamint felkészítjük az önálló, aktív álláskeresésre, állás megtartásra.

Elemei:

 • személyes tulajdonságok

 • célállás

 • önéletrajz minták

 • pályázati űrlap és alkalmazásuk

 • önéletrajzírás

 • kísérőlevél

 • álláslehetőségek forrásai, miért keresek állást

 • telefonálás technikája

 • beszélgetés technika személyes találkozóra történő felkészülés, személyes találkozó tipikus kérdései

 • az állás megőrzés

A tanácsadást végzi:

E-mail: bugyi.erzsebet@nycsgyk.hu

 

(előzetes időpont egyeztetés szükséges)

 

 

Konfliktuskezelés - mediáció

 

A mediáció egy konfliktuskezelő módszer. Speciális kommunikáció a konfliktusban álló felek között, mely kommunikációt egy pártatlan, a konfliktuskezelésben jártas személy, a mediátor irányít. Olyan folyamat, amikor a viták során egy független harmadik fél segít meghozni egy megállapodást. A mediátor feladata, hogy elősegítse a kölcsönösen elfogadható megoldások megtalálását és kidolgozását. A mediátor nem dönt, a döntés joga és felelőssége a résztvevők kezében marad. Akkor ajánlatos ezt az eljárást választani, ha egy tárgyalás elakad, vagy ha a felek nem akarnak hosszadalmas bírósági eljárásba kezdeni. A folyamat során tisztázzák a megoldásra váró kérdéseket, megvizsgálják az egyéni és kölcsönös érdekeket, és ezek figyelembevételével jutnak el a megegyezéshez. (Lovas Zsuzsa-Hercog Mária: Mediáció avagy a fájdalomentes konfliktuskezelés Muzsák kiadó Budapest, 1999)

A mediációs tárgyalás során két, vagy több fél egyéni, vagy közös érdekét kell végig figyelembe venni, és végül olyan írásbeli megállapodást létrehozni, amely mindezeket tartalmazza.

 

A mediátor feladatai:

 • Segíteni a feleknek, hogy elmondhassák panaszaikat, kifejezhessék aggodalmaikat.

 • Megtalálják azokat a témákat, amelyekben ellentétes véleményen vannak.

 • Meg tudják fogalmazni egyéni érdekeiket, és felismerjék közös érdekeiket.

 • Ismerjék el az álláspontjaik közötti különbségeket.

 • Tudjanak válaszolni egymás panaszaira, olyan megoldásokat találjanak, amelyek mindkettejük érdekét érvényesíti.

 

A mediáció indokoltsága mellett szóló körülmények

 • Mindkét fél azonos célból kéri a közvetítést.

 • A felek tárgyalásos úton szeretnék megoldani a nézeteltérésüket, de nincs közöttük kommunikáció.

 • A felek szeretnék megőrizni v. helyreállítani személyeskapcsolatukat a korábbi szinten.

 • Az idő mindkét fél számára fontos tényező, ezért gyors megoldást keresnek

 • A bizalmasság és a titoktartás fontos szempont legalább az egyik félnek.

 • Nincs nagy egyenlőtlenség-vagyon, befolyás, műveltség terén – a felek között.

 • A felek kívánják meghatározni a köztük folyó vita kimenetelét, ahelyett, hogy lemondanak erről az ügyvédek és a bíró javára.

 • A pereskedés költsége magas

 • A felek úgy érzik, hogy nehéz időszak vár rájuk, jogi küzdelemmel együtt járó feszültséggel.

 • A felek mindegyikének van legalább egy olyan igénye, aminek kielégítését a mediációtól várja.

 • A felek nem tudnak kilépni jelenlegi kapcsolatukból, de szenvednek a köztük lévő konfliktus miatt.

 • A felek a gyermekeiket szeretnék megkímélni az agresszív megoldásoktól, kulturált kapcsolatrendezés.

 • A mediáció indokoltsága ellen szóló körülmények pl:

 • Mindkét fél más célból kéri a közvetítést.

 • Az egyik fél csak a hatósági eljárásokban bízik.

 • Az egyik fél túlságosan gyenge, képtelen egyenragú félként tárgyalni, és a mediátor nem tudja fenntartani az egyensúlyt.

 • Az egyik fél valaki befolyása alatt áll, nem tud a tanácsadója nélkül dönteni, de nem fogadja el a mediátor javaslatát, hogy vonják be a tanácsadót is a mediációs tárgyalás folyamatába.

 • Csak az egyik fél kéri a közvetítést, és a másikat nem tudta meggyőzni arról, hogy jelentkezzen a mediátornál.

 • A mediátor nem kompetens a konfliktus által érintett témában.

 (Dr. Kardos Ferenc Gyermekközpontú: Gyermekközpontú Közvetítés - Kapcsolatügyeleti Mediáció; Kapcsolat 2000 Pszichológiai Betéti Társaság Budapest, 2011)

 

A mediáció módszere jól alkalmazható válási élethelyzetben lévő szülők esetében vitás gyermekelhelyezési és kapcsolattartási ügyekben, illetve kamaszok és szüleik közötti vitás élethelyzetek megoldásában.

 

Mediátor kollégák:

Böjte Julianna E-mail: bojte.julianna@nycsgyk.hu

Glückné Bugyi Erzsébet E-mail: bugyi.erzso@nycsgyk.hu

Kocsis Dóra E-mail: kocsis.dora@nycsgyk.hu

(előzetes időpont egyeztetés szükséges)