slider_szechenyi2020.jpg

A kedvezményezett neve: Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

A projekt címe: Óvodai, iskolai szociális munka bevezetése a nyíregyházi járásban

A szerződött támogatás összege: 39.995.077 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100 %

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2019.03.31.

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.9-16-2016-00042

A projekt tartalmának bemutatása:

A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ EFOP-3.2-9-16-2016-00042 számú Óvodai iskolai szociális munka bevezetése a nyíregyházi járásban elnevezésű pályázati program során a 2017/2018 és a 2018/2019-es tanévben is 6 intézménnyel folytattuk együttműködésünket. Egy városi iskolában 4 tagintézménnyel, egy városi óvodában 12 tagintézménnyel, és két vidéki iskolában, illetve 2 óvodában biztosítottuk a szolgáltatást. A projektben 3 szociális segítő dolgozott. A programba 3696 fő gyermeket vontunk be a nevezett intézményekből.

Az intézményekben a program ideje alatt színes kínálatát biztosítottuk a csoportfoglalkozásoknak a gyermekek rézére a következő csoportfoglalkozások valósultak meg:

  • Dinamikus szenzoros integrációs terápia (AYRES TERÁPIA) melynek célja a foglalkozásokon résztvevő gyermekek mozgás- és érzékfejlesztése, az egyensúlyi rendszer biztonságos működése, statikus és dinamikus egyensúly fejlesztése megvalósuljon a hiperaktivitás, a figyelemzavar, az önértékelési zavarok, a részképesség gyengeség, a tanulási nehézségek kezelése érdekében. Első sorban óvodásoknál és kisiskolásoknál ajánlott.

  • Erőszakmentes kommunikáció egy olyan gyakorlat, melynek elsajátításával a résztvevők nagyobb együttérzéssel és kevesebb félreértéssel tudnak kommunikálni egymással. Az EMK-nak két fókusza van. Az egyik az empátia, vagyis a másikra való együttérző odafigyelés, a másik az őszinte önkifejezés: oly módon, hogy az a másikat lehetőleg együttérző odafigyelésre indítsa.

  • Ground Force Method célja, hogy a foglalkozásokon résztvevő gyermekek közös GFM edzéseken, életminőségük javítása, életmódbeli kompetenciáik fejlesztését érjék el, helyreállítva a megromlott mozgásmintákat, felülírva a rögzült mozdulatokat. A módszer központi eleme a játékosság, a flow. Az edzések során a GFM mozgássorozatokkal elérhető az flow állapota, ami az agyat friss információkkal tölti meg A résztvevők meg tudják tanulni átvinni az áramlás képességét az élet más területeire is

  •  Önismereti, személyiségfejlesztő célja a helyes önismeret által kialakulhasson egy egészséges „én” -képe, fejlődjön kreativitásuk, javuljon kommunikációjuk, az esetleges asszertív, agresszív viselkedésminták megszűnjenek, átalakuljanak.

  • Pályaorientáció a foglalkozásokon résztvevő gyermekekben tudatosítsa az érdeklődési irányok fontosságát, hogy a résztvevők valós képet kapjanak az egyes – főleg az őket érdeklő – szakmákról, és ezek után döntést tudjanak hozni, hogy valóban érdekli-e őket az adott szakma. Valamint a résztvevők ismereteinek bővítése, hogy tudják, hová fordulhatnak további segítségért a későbbiekben

  • Prevenciós klub A primer prevenció az egyén vagy elkerülésére, vagy megszüntetésére szolgáló intézkedések összességét jelenti. Középpontjában a az egészség általános védelme és támogatása áll. Célja az egészségkárosodás, és a megbetegedés bekövetkeztének megelőzése, a fizikális ellenálló képesség, a mentális jólét, a környezeti biztonság megőrzése és erősítése, a fertőző betegségekkel szembeni védettség, védelem erősítése. A másodlagos vagy harmadlagos prevenció a már meglévő betegségek hatását kívánja csökkenteni, a tovább terjedését lassítani, megakadályozni. Az iskola az egyén életében egy meghatározó színtér; fiatalkori szocializációnk szempontjából kiemelkedő szerepet tölt be, majd rendszerint a felnőtté válásunk során is nagy jelentőséggel bír. Ennél fogva az óvoda és az iskola a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására.

Az iskolai prevenciós foglalkozások általános jellemzője, hogy bár többnyire tanórai keretek között zajló programokról beszélünk, de a hagyományos oktatástól eltérően a foglalkozások a csoportmódszerek eszközeivel zajlanak. A módszer épít a diákok interaktivitásra, a véleménycserére, a csoportvezető pedig inkább moderátor, sem, mint előadó. A csoport megfelelő működéséhez elengedhetetlen a nyitottság, a bizalom, az elfogadás, az egymás véleményének a tiszteletben tartása. Az egyes prevenciós foglalkozások tematikája igazodik az iskolába járók életkorához

  • Színjátszókör resztoratív technikával a foglalkozásokon résztvevő gyermekek megismerkedjenek, egy speciális konfliktuskezelési és közösségépítő irányzattal, mely újfajta alternatív megoldás a gyermekek egymás közötti konfliktusaiból adódó feszültségek kezelésére. A foglalkozások keretében fejlesztjük a gyermekek egymás közötti, és a gyermekek szakemberek közötti együttműködést, ezáltal csökkentve a fegyelmezési problémákat, építve a közösséget. A csoportfoglalkozásokat mind óvodában, mind iskolában meg tudtuk valósítani.

 

A bevont pedagógusok és szakemberek számára a program ideje alatt folyamatosan került megszervezésre „Team coaching”, melynek lényege, hogy a csoport tagjai, egy a csoport által kiválasztott témán, problémán dolgoznak közösen. A Team coaching legfontosabb célja, hogy a csoportban résztvevő felek együttműködése erősödjön, és a tanulást maximalizálja mind egyéni és közösség szinten is. A kollégák számára rendszeresen szupervíziót biztosítottunk.

A szakemberek részére rendszeresen esetmegbeszélő csoportot tartottunk, melynek célja, hogy a gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakemberek (pedagógusok, nevelők, szociális munkások, stb.) ugyanígy nézzenek szembe a saját (nevelést-oktatást érintő) nehézségeikkel, problémáikkal, és ,,aktívan, de nem magukra hagyva”, hatékonyan tudjanak együttműködni a tanulási-magatartási gondokkal küzdő gyermekekkel, fiatalokkal. Módszereink: előadás, esetismertetés, esetmegbeszélés, eszköz-és módszertani bemutatás, tapasztalatcsere, saját élmény, drámapedagógiai módszerek alkalmazása.

Az oktatási nevelési intézményekben rendszeresen részt vettünk a szülői értekezleteken, SZMK üléseken, DÖK gyűléseken, illetve a szülőakadémia keretén belül felvilágosítást adtunk a szülőknek éppen aktuális- témában, mint az óvodába szoktatás, a leválás, a következetes gyermeknevelés fontossága, egészséges életmód stb. A legtöbb szülővel a közösségi programok alkalmával volt lehetőségünk találkozni.

A visszajelzések alapján a csoportfoglalkozások eredményesek voltak, a gyermekek érdeklődéssel vettek részt, szívesen jelentkeznek hasonló csoportfoglalkozásokra a jövőben is. A kirándulások és közösségi programok színesek, és intézményenként eltérőek voltak, mindig a intézmények sajátosságához, igényeikhez igazítva valósultak meg.

Mind a rendezvényeinken, mind a mindennapi munkánk során szem előtt tartottuk a környezettudatosságot, igyekeztünk újra hasznosított papírra dolgozni, szelektíven gyűjtöttük a szemetet, odafigyeltünk arra, hogy a műanyag poharak tányérok helyett a papírtermékeket részesítettük előnyben.

 

Nyíregyháza, 2019. március 31.                               Kovácsné Kecsmár Tímea

                                                                                        projekt menedzser