Veszélyeztetettséget észlelő- és jelző rendszer

A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer intézmények, szakemberek és magánszemélyek közötti együttműködés, melynek célja a problémák, veszélyeztető tényezők, krízishelyzetek észlelése és jelzése a területileg illetékes család- és gyermekjóléti szolgálat felé, az egyének és családok problémáinak mielőbbi megoldása érdekében.

Célunk a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése.
 
A jelzőrendszer tagjai a gyermekvédelemben:

 •  az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
 • a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények,
 • a rendőrség,
 • az ügyészség,
 • a bíróság,
 • a pártfogó felügyelői szolgálat,
 • az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
 • a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
 • az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
 • a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság,
 • a javítóintézet,
 • a gyermekjogi képviselő,
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
 • az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv,
 • a települési önkormányzat jegyzője,
 • a büntetés-végrehajtási intézet,
 • a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők
 • állampolgárok.

A jelzőrendszeri tagok:

 • kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatban a gyermekjóléti szolgáltatónál,
 • kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek súlyos elhanyagolása, bántalmazása, más súlyos veszélyeztető ok fennállása, vagy a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén a gyámhivatalok vagy a rendőrség megkeresésével,
 • felkérésre részt venni az esetmegbeszélésen, esetkonferencián, konzultáción, szaktudásával támogatva az eset megoldását,
 • kötelesek részt venni a szakmaközi megbeszéléseken, a Gyvt. 17§(3) bekezdése szerint „Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.”
 • felkérésre kötelesek írásos éves beszámolót készíteni az éves szakmai tanácskozásra

A jelzőrendszeri tagok a veszélyeztetés tényét írásban jelezzék Intézményünk felé a kozpont@nycsgyk.hu  e-mail címen, vagy az intézmény cégkapuján (16818686).