Közérdekű adatok

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: NYCSGYK), illetve jogelőd szerveinek közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete, valamint a 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletben szereplő minták alapján kerülnek közzétételre. Az intézmény regisztrációjára sor került a www.kozadat.hu weboldalon, adatai az oldalt használva is elérhetőek a következő linken: Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ.

1. Szervezeti és személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Az NYCSGYK hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja
Az NYCSGYK illetékes ügyfélkapcsolati vezetője és az ügyfélfogadás rendje
II. A szervezeti struktúra
Az NYCSGYK szervezeti felépítése, szervezeti elemeinek feladatai
III. A szerv vezetői
Az NYCSGYK szervezeti elemeinek vezetői és elérhetőségi adatai
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy aláírendeltségében működő más feladatot ellátó szerv
Az NYCSGYK irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alá tartozó más közfeladatot ellátó szervek
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Az NYCSGYK többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok
I. A szervezet által alapított közalapítványok
Az NYCSGYK által alapított közalapítványok
1.5. Lapok
I. Lapok
Az NYCSGYK által alapított lapok
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Az NYCSGYK felettes, illetve felügyeleti szerve
1.7. Költségvetési szervek
Az NYCSGYK által alapított költségvetési szervek
Egyéb
Az NYCSGYK-ra jogi formából eredően nem releváns közadatok köre


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Az NYCSGYK feladatát meghatározó alapvető jogszabályok, az NYCSGYK Szervezeti és Működési Szabályzata, az NYCSGYK adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata
II. Közszolgáltatások
Az NYCSGYK által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
III. A szerv nyilvántartásai
Az NYCSGYK által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások adatai
IV. Nyilvános kiadványok
Az NYCSGYK nyilvános kiadványai
V. Pályázatok
Az NYCSGYK által kiírt pályázatok
VI. Hirdetmények
Az NYCSGYK hirdetményei, közleményei
VII. Közérdekű adatok igénylése
Az NYCSGYK közérdekű adatainak megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti elem megnevezése, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Az NYCSGYK közérdekű adataival kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatások adatai
Az NYCSGYK közérdekű adatainak felhasználásával, hasznosításával, újrahasznosításával kapcsolatos adatok
VIII. Vizsgálatok, ellenőrzések listája, az Állami Számvevőszék ellenőrzései, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Az NYCSGYK-nál végzett, alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
IX. Működési statisztika
Az NYCSGYK tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei
X. Közzétételi listák
Az NYCSGYK különös és egyedi közzétételi listája
Egyéb
Az NYCSGYK-ra tevékenységi körből, hatókörből, jogi formából eredően nem releváns közadatok köre


3. Gazdálkodási adatok

3.1. Gazdasági statisztika
Az NYCSGYK beruházásstatisztikai jelentései
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések, számviteli beszámolók
Az NYCSGYK éves költségvetései és éves költségvetési beszámolói
3.3. Működés
I. A foglalkoztatottak
Az NYCSGYK-nál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
II. Támogatások
Az NYCSGYK által nyújtott költségvetési támogatások adatai
III. Szerződések
Az NYCSGYK ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződéseinek adatai
IV. Koncessziók
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
V. Egyéb kifizetések
Az NYCSGYK által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések adatai
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
Az NYCSGYK Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztéseinek adatai
VII. Közbeszerzés
Az NYCSGYK közbeszerzési tevékenységével kapcsolatos adatok