Jelzőrendszer

Az egyének, családok, gyermekek problémáinak időben történő felismerése és azok mihamarabbi megoldása érdekében az állam a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerének keretében észlelő és jelzőrendszert működtet. A jelzőrendszeri munka a gyermekvédelem alapvető szegmense, ahhoz hogy a Központ és Szolgálat tevékenységét el tudja látni, nélkülözhetetlenek a jelzőrendszer tagjaitól érkező információk.

Járási észlelő- és jelzőrendszeri tanácsadó feladata

 • tájékozódik a települések jelzőrendszeréről, koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját, személyesen felveszi a tagokkal is a kapcsolatot

 • szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és összehangolásához, valamint részt vesz a megbeszéléseken

 • a szolgálatok és a jelzőrendszeri tagok közötti kommunikációt segíti, a szolgálatok számára szakmai támogatást nyújt

 • általános tájékoztatást nyújt a központ tevékenységéről, szolgáltatásairól

 • felhívja a figyelmet a jogszabályban nevesített jelzőrendszeri tagok jelzőrendszeri kötelezettségére a veszélyeztetettség, krízishelyzet észlelése esetén

 

A járási jelzőrendszeri tanácsadó: Nyírcsákné Szolnoki Julianna

Telefon: +36-30/680-3655 E-mail: szolnoki.julianna@nycsgyk.hu

 

Települési jelzőrendszeri felelős feladatköre:

A jelzőrendszeri felelős feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer szervezése, összehangolása és működtetése. Munkamódszerei:

 • az észlelő- és jelzőrendszeri tagok számára közös munkaértekezletek, szakmaközi megbeszélések szervezése

 • egyéni konzultáció biztosítása telefonon, személyesen

 • éves települési tanácskozás szervezése, lebonyolítása, a tanácskozást megelőzően bekéri a jelzőrendszeri tagok éves értékelését a jelzőrendszer működéséről, majd azt összegzi és ismerteti a résztvevőkkel a tanácskozáson (melyet minden év február 28-ig megszervez, március 31-ig éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít)

 • a családsegítők szakmai támogatása az észlelő- és jelzőrendszerrel folytatott együttműködés terén

 • szükség szerin esetkonzultáció biztosítása

 • a család- és gyermekjóléti központ észlelő- és jelzőrendszeri tanácsadójával folyamatos kapcsolattartás

 • a szolgálat, valamint a járási központ működéséről tevékenységének céljáról, tartalmáról, elérhetőségéről, igénybevételének módjáról tájékoztatja a szociális ellátásban és a gyermekvédelemben érintett személyeket, intézményeket

 • a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízis helyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére. Adott esetben a kapcsolatfelvételek során fogadja a jelzéseket, melyeket továbbít az eset kezelésére illetékes szakmai csoport felé.

 

A települési jelzőrendszeri felelős: Békésiné Koncos Erika

Telefon: +3670/708-7823 E-mail: bekesine.erika@nycsgyk.hu